Full Name
GENNADIY CHYZHYKOV
Job Title
President
Company
Ukrainian Chamber of Commerce/ICC Ukraine
GENNADIY CHYZHYKOV